กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
     
 
 
 
 


นางรัตนาภรณ์ ชำนาญเวช
ปลัดเทศบาล
 
 


นายองอาจ สีเล
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.ศิริลักษณ์ ชื่นชม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


จ่าเอกสันติ บุญเกิน
เจ้าพนักงานธุรการ


นายเทียนชัย อุปถัมภ์
นิติกร


นางสาวจงรักษ์ ชำนาญ
นักวิเคราะห์นโยายและแผน


นางเอมพิกา สมศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายดารากร พื้นหินลาด
พนักงานขับรถยนต์