กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   การบันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)   23 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าหินโงม   การออกสำรวจบ้านเรือนราษฎร์ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดลมกรรโชกแรงและฝนตกหนัก   23 เม.ย. 2562 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าหินโงม   โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าหินโงม   23 เม.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   **ด่วนที่สุด**การรายงานแบบสำรวจวิสัยทัศน์ สถ.เพื่อใช้ในการบริหารราชการ อปท.จัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565   23 เม.ย. 2562 61
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 170/62   23 เม.ย. 2562 2
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 171/62   23 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเป้า   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   23 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   คู่มือการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติฯ และแบบรายงาน   23 เม.ย. 2562 39
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเป้า   23 เม.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   23 เม.ย. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 682