หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
ประชุมเพื่อมาอบนโยบายและปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน [ 2 ม.ค. 2556 ]    อ่าน 656 
 
เรื่องการสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่ง/วิทยฐานะ [ 28 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 690 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 [ 26 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1203 
 
การประชาสัมพันธ์ระบบ Click Cuick [ 26 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 652 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 26 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1571 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด) งวดที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1328 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) [ 24 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1061 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 15 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1069 
 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 754 
 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2556 [ 14 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 2493 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือสั่งการ [ 14 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 688 
 
กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ สำหรับ อปท.ประจำปีฯ 2556 [ 13 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 2208 
 
<< หน้าแรก...     236      237      238      239     (240)     241      242      243      244     ....หน้าสุดท้าย >> 299