กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
เร่งรัดการลงข้อมูล e-plan ประจำปี 2555 [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1069 
 
สำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 954 
 
การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2555  [ 20 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1243 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 19 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 850 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 486 
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 2072 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.55) [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1291 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 4 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 2389 
 
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 5167 
 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 932 
 
สำรวจการจ่ายเงินค่าครองชีพ [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 990 
 
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 931 
 
<< หน้าแรก...     233      234      235      236     (237)     238      239      240      241     ....หน้าสุดท้าย >> 286