กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
     
 
 
 
 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 15 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1060 
 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 754 
 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2556 [ 14 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 2482 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือสั่งการ [ 14 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 687 
 
กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ สำหรับ อปท.ประจำปีฯ 2556 [ 13 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 2186 
 
กำหนดการอบรมโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานครูในสังกัด อปท.ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 13 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1339 
 
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รุ่นที่ 3 - 6 [ 12 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 874 
 
การจ่ายค่าลงทะเบียน โครงการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณฯ [ 12 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 641 
 
การจ่ายค่าลงทะเบียน โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานครูฯ [ 12 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 650 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1206 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 407 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 918 
 
<< หน้าแรก...     231      232      233      234     (235)     236      237      238      239     ....หน้าสุดท้าย >> 293