หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
แจ้งโอนเงินลูกจ้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 29 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 411 
 
ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร [ 29 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 422 
 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ [ 28 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 1600 
 
การฝึกอบรมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ [ 28 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 526 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 1 เดือนมีนาคม (โอนวันที่ 28 มี.ค.56) [ 28 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 937 
 
การฝึกอบรมโปรมแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 972 
 
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมิน Core Team (ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง) [ 25 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 1767 
 
***ด่วนที่สุด*** การสำรวจถนนถ่ายโอนจากทางหลวงและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. [ 22 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 642 
 
ติดตามเร่งรัดการนำเข้าข้อมูล e-plan ด่วนที่สุด [ 22 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 698 
 
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน [ 21 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 482 
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 21 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 479 
 
ขอให้พิจารณายกเว้รภาษีป้ายของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม [ 21 มี.ค. 2556 ]    อ่าน 414 
 
<< หน้าแรก...     229      230      231      232     (233)     234      235      236      237     ....หน้าสุดท้าย >> 299