หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) [ 11 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 1479 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการค่าจัดการเรียนการสอน (โอนวันที่ 11 เม.ย.56) [ 11 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 890 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 2556 [ 4 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 3117 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 1 รายการค่าจัดการเรียนการสอน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โอนวันที่ 3 เม.ย.56) [ 3 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 984 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3-2556 [ 3 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 1714 
 
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 2 อัตรา  [ 3 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 1907 
 
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 [ 2 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 717 
 
ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร [ 2 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 593 
 
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 1384 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) ค่าวิทยฐานะฯ ครูที่ผ่านการประเมินผลงาน [ 2 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 493 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) [ 2 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 1780 
 
ประชมปรับแผนอัตรากำลัง วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 [ 2 เม.ย. 2556 ]    อ่าน 728 
 
<< หน้าแรก...     228      229      230      231     (232)     233      234      235      236     ....หน้าสุดท้าย >> 299