กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเจตจำนงค์ เทศบาลตำบลบ้านเต่า [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้ารชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเต่า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2561 [ 29 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบัญญํติเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเต่า เรื่องตลาด(ฉบับ ที่ 2)พ.ศ.2559 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบบ้านเต่า เรื่องตลาด พ.ศ.2556 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในหรือที่ทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเทศบัญญัติ / แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)