กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
**ด่วนที่สุด**การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
สำนักงบประมาณแจ้งการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
***ด่วนที่สุด*** รายงานการจัดให้มี \"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน\" [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร\"การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบ e-LAAS และการเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ให้สอดคล้องกับการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 68 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
หารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 8 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค [ 7 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 70 
***่ด่วนที่สุด*** การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (DLTV) [ 7 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 143 
ขอส่งรายงานการศึกษารูปแบบการทุจริต  [ 7 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 10/2561  [ 6 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 376 
เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 6 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด ถึงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานเทสบาลเมืองชัยภูมิ เรื่องโครงการอบรมการจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นฯ ขยายระยะเวลาการเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 [ 6 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 57 
การจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย [ 6 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
สรุปผลการดำเนินการและกำหนดการรอบเสริมในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขจง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 62 
เชิญประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/ผลงานเด่นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ.ชัยภูมิ และกองทุน Long Term Care [ 6 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 56 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 10-2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 177 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
 
การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3617 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3608 [เอกสารแนบ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3618  [ 9 พ.ย. 2561 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.4/ว3614 [แบบรายงานฯ]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว3615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
ข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3616 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 9 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว3523  [ 8 พ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว3584 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ.มท 0809.4/ว50 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) เพิ่มเติม กศ. มท 0816.3/ว3596  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กอง การศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.2/ว3569 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล สน.คท. มท 0808.5/ว46  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการ (มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3583  [ 7 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 (รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว27 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษกรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ.มท 0809.4/ว3386 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ สน.บถ.มท 0809.4/ว3385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2561 ]
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ด่วนที่สุด กพส.มท 0810.5/ว3592  [ 6 พ.ย. 2561 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.2/ว3562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 พ.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค.มท 0803.3/ว3575  [ 6 พ.ย. 2561 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ.มท 0816.3/ว3565  [ 6 พ.ย. 2561 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 กศ.มท 0816.3/ว3577  [ 6 พ.ย. 2561 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 30 และรุ่นที่ 38 กยผ.มท 0815.4/ว3577  [ 6 พ.ย. 2561 ]
 
 


สรงนำ้ปรางค์กู่ [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 41 


ประเพณีแห่เทียนพรรษา [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 60 


ป้องกันเด็กจมนำ้ 61 [ 31 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 36 
 
 
 
 
 
ทต.หนองบัวแดง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ก [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ซับสีทอง [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านเต่า โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านเต่า ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเต่า โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการเทศบาลตำบลบ้านเต่า ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า ฝึกทบทวนซ้อมแผนเผชิญเหตุ อพปร.ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเต่า การประชุมสภา [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า โครงการประชาคมระดับตำบล เพื่อปรับปรุงแผน 4 ปี ระหว่างปี 2561 - 2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านยาง การบำรุงรักษาป่าตามโครงการ \"ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ\" [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.วังชมภู งานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านเต่า การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลช้าราชการ เทศบาลตำบลบ้านเต่า ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า โครงการชัยภูมิบ้านสวยเมืองสุข ปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านเต่า โครงการธนาคารขยะ ปี2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า งานส้มโอหวานบ้านแท่น ปี 2560 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า งานพระแท่นบัลลังก์ ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านเต่า โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน (ขยะเปียก) ปีงบประมาณ 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
 
 
ทต.บ้านเต่า เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.หนองแวง เม็ดบัวอบกรอบ มาย (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.นาฝาย เม็ดบัวอบกรอบ มาย (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
 
 
 
   
 

ผลิตภัณฑ์ต้นกกราชินี

โบราณสถานปรางค์กู่
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บ้านเต่า พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในเทศบาลตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 มี.ค. 2561
 
 
เว็บไซต์ ทต.บ้านเต่า จ.ชัยภูมิ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มี.ค. 2561)    อ่าน 178  ตอบ 0  
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (10 พ.ย. 2561)    อ่าน 9  ตอบ 0