กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 46 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกาดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนมัติสั่งซึ้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลืัยงดูเด็กแรกเกิด [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 45 
 
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปีระจำปี 2561 [ 16 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
 
***ด่วนที่สุด*** จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพิ่มเติม [ 13 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 118 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 184 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 120 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการเเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหารคม 2561 [ 12 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 38 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 246