กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร ครู เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ฯ [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 80 
 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 38 
 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 32 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 32 
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 23 
 
**ด่วนที่สุด** การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 44 
 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 53 
 
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ของผู้กำกับดูแล [ 1 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 42 
 
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ [ 1 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 40 
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งวดที่ ๒ เพิ่มเติม [ 31 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 281