กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารให้แก่ปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 166 
 
***ด่วนที่สุด*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กปฐมวัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดชัยภูมิ [ 16 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 155 
 
การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 15 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 106 
 
ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๓/๕๙๕๙ เรื่อง การจัดอบรมตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี ๒๕๖๑ [ 15 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
ึคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 128 
 
แจ้งให้ไปรับแบบตรวจ LPA ปี ๒๕๖๑ [ 11 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 319 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561  [ 10 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 125 
 
ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมและศึกษาดูงาน "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ" [ 10 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 181 
 
การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 109 
 
***ด่วนที่สุด*** ซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 9 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 134 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4-61  [ 9 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 348 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 239