กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด** การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้แก่ อปท. [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ให้รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น(รายรับจริง-รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 72 
 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 65 
 
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 97 
 
**ด่วนที่สุด**การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 19 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 117 
 
แจ้งซักซ้อมการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 112 
 
ด่วนที่สุด แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 98 
 
การจัดงานฤดูหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 [ 16 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 199 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 14 พ.ย. 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 54 
 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชน [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 266