กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 65 
 
กรมบัญชีกลางแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 71 
 
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชย และ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน " เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติงานระหว่าง อปท.ฯ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
 
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
 
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 42 
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 129 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 123 
 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด [ 20 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 78 
 
กำหนดสินค้่าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม [ 19 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 49 
 
กระทรวงการคลังแจ้งยกเลิกหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ และได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอนแทนบุคคลหรือคุณกรรมการขึ้นใหม่ [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 201 
 
การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 18 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 102 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 256