กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
**ด่วนที่สุด**การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
**ด่วนที่สุด**ขอเชิญเข้าฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 63 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 9/2561  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 588 
 
**ด่วนที่สุด**การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(ฉบับที่ 65) 1 ต.ค.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 181 
 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2561  [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 299 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายบเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 46) 1 ต.ค.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 210 
 
การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 75 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 109 
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 216 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 123 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 256