กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย [ 28 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
แจ้งเลขที่เอการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
 
แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา [ 25 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
เร่งรัดให้ อปท.บันทึกข้อมูลแผนที่แนวเขตปกครอง เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... [ 24 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 129 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)" [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
 
การจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงยประมาณเงินอุดหนุุนเฉพาะกิจจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 119 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"โครงการ อปท.ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
 
การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 18 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 271 
 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
 
สำนักงบประมาณ แจ้งการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2561 จำนวน 25 ผลงาน [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 239