กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [ 23 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 65 
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 169 
 
เรื่อง การขอรับสนับสนุนการดำเนินการตาม"โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญหารุนแรง [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
ด่วนมาก เรื่อง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลมูลกลาง(INFO) งวด 3 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2561 [ 18 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 108 
 
การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 93 
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวด ๔ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๔ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งวดที่ ๔ [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม จากห้องประชุมแคนา ร้านอาหารโสเจ๊งเป็นห้องนิเวศรัตน์ โรงแรมเลิศนิมิตร [ 17 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 69 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 246