กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
***ด่วนมาก*** การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการพัฒนาเมืองทีเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 76 
 
ขอปรับชื่อแผนปฏิบัติการ๖๐วัน \"แยกก่อนทิ้ง\"ประปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคต ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ม.ค.2562  [ 7 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
หารือแนวทางการใช้จ่ายเงินจากรายได้สะสมของสถานศึก่ษา [ 7 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
 
**ด่วนที่สุด**การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [ 7 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
 
ด่วนที่สุด รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านระบบข้อมมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
แจ้งประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 66) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 185 
 
แจ้งประกาศ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 285 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 275