กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1 (โอน 9 ธค.52) [ 9 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1438 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2552 (เงินเข้า 4 ธค.52) [ 8 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1860 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา เดือน ธค.52-มีค.53 และเงินครูถ่ายโอน (โอน 3 ธค.52) [ 3 ธ.ค. 2552 ]    อ่าน 1268 
 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเงินรายได้ของเทศบาล [ 23 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1115 
 
การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ฯ [ 23 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1374 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1498 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2552 [ 19 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1688 
 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิก อบต. รุ่น 1 และ 2 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1241 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต. รุ่น 1 - 7 [ 18 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1578 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพคนชรา ประจำเดือน ตุลาคม และ พฤศิจกายน 2552 (โอน 13 พย.52) [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1291 
 
การใช้งบประมาณของทางราชการ จัดซื้อสิ่งของแจกราษฎร โดยใส่ชื่อของตนเองลงบนสิ่งของและการตั้งงบประมาณในลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนบุคคล [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 2170 
 
โครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกฯ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1250 
 
<< หน้าแรก...     242      243      244      245     (246)     247      248      249      250     ....หน้าสุดท้าย >> 251