กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง [ 31 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 716 
 
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 31 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1964 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี (รอบปีงบประมาณ 2555-2557) ของเทศบาล จังหวัดชัยภูมิ [ 29 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 3516 
 
แจ้งการโอนเงินให้กับบุคลากรถ่ายโอนและครูถ่ายโอน [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 984 
 
รายละเอียดค่าวัสดุศูนย์เด็กเล็ก ปี 2554 [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 2066 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉ.4) พ.ศ.2554 [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1018 
 
การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและ งบประมาณประจำปี 2554  [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1136 
 
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระของ อปท. [ 26 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1246 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งวดที่ ๓ [ 22 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1577 
 
 [ 21 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 682 
 
การสำรวจข้อมูลศูนยํพัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ชย ๐๐๓๗.๓/๖๕๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๔) เพิ่มเติม [ 19 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 916 
 
การสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ชย ๐๐๓๗.๓/๖๕๗ ลว. ๑๙ ก.ค. ๕๔) [ 19 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 899 
 
<< หน้าแรก...     242      243      244      245     (246)     247      248      249      250     ....หน้าสุดท้าย >> 275