กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับใหม่) รุ่นที่ 1 [ 17 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1300 
 
การปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1128 
 
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 11 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1199 
 
แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด เป็นค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ ค่าเข่าบ้าน ครู (การศึกษาภาคบังคับ) [ 9 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1046 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1221 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" [ 5 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2041 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2553 (เงินเข้า 5 พ.ย.53) [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1695 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547-2553 [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 905 
 
โครงการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พงศ.2553(ฉบับแก้ไขใหม่) [ 4 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1338 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยคนพิการ งวดที่ 2 (กันยายน 53) (โอน 2 พ.ย.53) [ 3 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1252 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 1) [ 3 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1044 
 
 [ 1 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 780 
 
<< หน้าแรก...     238      239      240      241     (242)     243      244      245      246     ....หน้าสุดท้าย >> 261