กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๔ [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1305 
 
แจ้งการโอนเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรถ่ายโอน (โอน 25 พค.54) [ 26 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1014 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ งวด2 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น (โอน 23 พค.54) [ 23 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1704 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2554 (เงินเข้า 20 พค.54) [ 19 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2080 
 
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ [ 19 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1084 
 
การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1877 
 
การรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ [ 11 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 971 
 
แจ้งการโอนเงินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี (โอน 6 พค.54) [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 898 
 
ด่วนที่สุด การนำส่งเงินอุดหนุนฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 6 [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 981 
 
แจ้งประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.ท.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1662 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4-2554 [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1774 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4-2554 [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 814 
 
<< หน้าแรก...     236      237      238      239     (240)     241      242      243      244     ....หน้าสุดท้าย >> 266