กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 27 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 869 
 
ขอให้นำส่งเงินรายได้ที่เกิดจากการดำเนินงานภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 14 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1089 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ การคลัง บัญชีและการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2554 [ 12 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1321 
 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 5456 
 
การยกเว้นภาษีเงินได้กรณีเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1052 
 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 9782 
 
ด่วนที่สุด โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุฯของ อปท. [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 2653 
 
ขอความร่วมมือให้ อปท. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1120 
 
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2552 [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1425 
 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เข้าบัญชี 29 กย.53) [ 11 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1242 
 
แจ้งมติการประชุม ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 (ประเมินโบนัส) [ 7 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 2561 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ก.ย.53) [ 5 ต.ค. 2553 ]    อ่าน 1311 
 
<< หน้าแรก...     235      236      237      238     (239)     240      241      242      243     ....หน้าสุดท้าย >> 256