กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2555 [ 31 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1493 
 
มติ ก.อบต.ครั้งที่ 1-55 ปรับแผนอัตรากำลัง  [ 27 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2117 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด 1-2555 [ 27 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2219 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด 1-2555 [ 26 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2149 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติม [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 776 
 
ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1354 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1159 
 
การเสนอขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ฯ สำหรับ อปท. ประจำปี 2555 [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1250 
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์(เพิ่มเติม) [ 24 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 783 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2554 (เงินเข้า 13 มค.55) [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2126 
 
สำรวจข้อมูลรถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1072 
 
แจ้งการโอนเงินเดือน ค่าจ้างฯ ครูและบุคลากรถ่ายโอน และโครงการเรียนฟรี 15 ปี (โอน 13 มค.55) [ 16 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 990 
 
<< หน้าแรก...     233      234      235      236     (237)     238      239      240      241     ....หน้าสุดท้าย >> 275