กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) [ 14 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 483 
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 2071 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.55) [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1285 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 4 [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 2385 
 
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 5132 
 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 931 
 
สำรวจการจ่ายเงินค่าครองชีพ [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 989 
 
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ.) [ 9 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 929&nbs