กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
***ด่วนที่่สุด*** ซักซ้อมการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่ง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
 
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบอย่างเคร่งครัด [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 19 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 7/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 307 
 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2561  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 109 
 
ประกาศ .ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖๔ ) พ.ศ. 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 131 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 45)  [ 1 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 187 
 
ด่วนที่สุด ขอใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น [ 31 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [ 26 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 94 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561 [ 25 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 183 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 104 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 246