กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ [ 12 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 52 
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 12 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 46 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 30 
 
ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 50 
 
***ด่วนที่สุด**การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 28 
 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2) [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 47 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 164 
 
ูสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน [ 7 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 77 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี [ 7 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 58 
 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.ท.จ.ชัยภูมิ) ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 401 
 
เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 49 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 281