กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การรายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 82 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๑  [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
 
ขอเชิญร่วมปลูกป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" [ 5 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 107 
 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 45 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 36 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม2 หลักสูตร [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 134 
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและรองผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งการตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" [ 1 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 43 
 
***ด่วนที่สุด*** การจัดทำข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น [ 31 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 99 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4//2561 [ 30 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 85 
 
***ด่วนที่สุด การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) [ 28 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 111 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 239