กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
***ด่วนที่สุด*** การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 87 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง การยกระดับและการพัฒนาการท่อเงที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจตลาดประชารัฐปลอดภัยท้องถิ่นสุขใจ [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
แจ้งการโอนเงินขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 61 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศสรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.สของสำนักงาน สกสค. [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 77 
 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 111 
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 83 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 89 
 
ด่วนมาก เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 70 
 
แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) [ 3 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 256