กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ประกอบด้วย ลักษณะของการจ้างเหมาบริการ ลักษณะของงานทีี่ใช้การจ้างเหมาบริการ จำนวนเงินที่ใช้ และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น (อปท.) ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 95 
 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้ง ตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา [ 11 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
***ด่วนที่สุด*** การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง \"กล้องวงจรปิด\" [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย [ 10 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
**ด่วนที่สุด**เตรียมการดำเนินการฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัด อปท. ปีการศึกษา 2562 [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
 
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 4 H ปีการศึกษา 2560 [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 31 
 
**ด่วนที่สุด จัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS  [ 9 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 110 
 
รายงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงวดที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 71 
 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 122 
 
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 256