กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ) ครั้งที่ 11/2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
**ด่วนที่สุด** ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนและร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
แจ้งประกาศผลการคัดเลือกโครงการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 20 
 
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาฯ [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณพ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 24 
 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
 
ด่วนที่สุด เรื่อง เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) [ 6 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 41 
 
***ด่วนที่สุด*** ขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 75 
 
***ด่วนที่สุด*** การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 88 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 101 
 
**ด่วนที่สุด** การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให [ 29 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 266