กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ก.พ.62 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 17 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 19 
 
แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 6 
 
แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
 
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 7 
 
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
 
**ด่วนที่สุด** มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 9 
 
***ด่วนที่สุด* การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 29 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 78 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 281